Nebraska City Power Plant

Location: Nebraska City, NE

Nebraska City Power Plant in Nebraska City, NE
Nebraska City Power Plant in Nebraska City, NE #3
Nebraska City Power Plant in Nebraska City, NE #4